OFERTA

Oferta OSiR w Brodnicy obejmuje katalog usług ogólnie dostępnych, z zastrzeżeniem, że osobom posiadającym Brodnicką Kartę Seniora przysługuje zwolnienie lub ulga w opłatach,
o których mowa w § 7 pkt 1 lit a, § 10 pkt 4 lit a i pkt 6 lit a Uchwały Rady Miejskiej XII/199/2017 z dnia z dnia 16 lutego 2017 r , w wysokości 50%.

 

1. Nieodpłatne zajęcia fitness w ramach utworzonych grup i ustalonego harmonogramu

Osoby posiadające Brodnicką Kartę Seniora mogą korzystać z nieodpłatnych zajęć dla seniorów określonych w harmonogramie, w wymiarze jednych zajęć w tygodniu;

  • harmonogram będzie ustalony po zakończeniu naboru i utworzeniu grup zajęciowych, będzie zawierał terminy, godziny i czas trwania zajęć,
  • rekrutacja na zajęcia odbywa się raz w roku,
  • rekrutacja rozpoczyna się od dnia 16 sierpnia i trwa do 31 sierpnia, decyduje kolejność zgłoszeń,
  • na podstawie zgłoszeń zainteresowanych seniorów ( mieszkańców miasta Brodnicy), którzy składają deklarację uczestniczenia (druk do pobrania) w zajęciach organizowanych przez OSiR w Brodnicy oraz składają zaświadczenia o stanie zdrowia (druk do poprania), pozwalającym na czynny udział tworzone są 3 grupy zajęciowe,
  • każda grupa może liczyć do 40 osób,
  • w przypadku większej liczby zainteresowanych osób niż ustalony limit tworzone są listy rezerwowe, dodatkowe ustalenia składu grup odbywają się w miesiącu listopadzie ( w przypadku rezygnacji z zajęć osób wcześniej na nie zapisanych),
  • osoby zapisane do danej grupy, otrzymują informację zawierającą harmonogram zajęć,
  • w ramach nieodpłatnych zajęć jest także 1 godzina zajęć na kręgielni, określona także w harmonogramie, harmonogram zajęć dla danej grupy ustalany jest po zamknięciu listy uczestników, harmonogram zajęć dostępny jest w siedzibie OSiR w Brodnicy, wszyscy uczestnicy zajęć otrzymują plan zajęć w wersji papierowej , jeżeli sobie tego życzą.

Osoby, które ukończyły 50 lat i są mieszkańcami Gminy Miasta Brodnicy, mogą korzystać z nieodpłatnych zajęć dla seniorów, pod warunkiem braku chęci uczestnictwa w nich określonej liczby osób które ukończyły 60 lat.

2. Nieodpłatne zajęcia na kręgielni w ramach utworzonych grup fitness i ustalonego harmonogramu,

3. Zajęcia uwzględniające 50% ulgi w opłatach:

a. KORZYSTANIE Z KRĘGIELNI – STAWKA 10 ZŁ ZA 1 TOR, ZA GODZ.
b. KORZYSTANIE Z SIŁOWNI PRZEZ OSOBY , KTÓRE UKOŃCZYŁY 60 ROK ŻYCIA – WYNOSI:

1) JEDNORAZOWE WEJŚCIE 6,00 ZŁ
2) KARNET 4 WEJŚCIA 15,00 ZŁ
3) KARNET 8 WEJŚĆ 25,00 ZŁ
4) KARNET 12 WEJŚĆ 40,00 ZŁ
5) KARNET BEZ LIMITU WEJŚĆ 70,00 ZŁ

c. KORZYSTANIE Z KORTU TENISOWEGO

1) KORT TENISOWY NR 1, 2 i 3 - KWOTA 7,50 ZŁ ZA GODZ.
2) KORT NR 4 I 5 - KWOTA 3,50