OFERTA

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy realizując zapisy Programu Brodnicka Karta Seniora oraz Zarządzenia Burmistrza Brodnicy Nr 229/2016 z dnia 20 lipca 2016 r., przygotował ofertę usług dla seniorów miasta Brodnicy.

Usługi będą realizowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Brodnicy nr  XII/199/2017  z dnia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie  opłat za korzystanie z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy.

Osoby posiadające Brodnicką Kartę Seniora mogą korzystać z nieodpłatnych zajęć dla seniorów określonych w harmonogramie, w wymiarze jednych zajęć w tygodniu;

Harmonogram zawiera terminy, godziny i czas trwania zajęć,

  • rekrutacja na zajęcia odbywa się raz w roku,
  • rekrutacja rozpoczyna się od dnia 16 sierpnia i trwa do 31 sierpnia, decyduje kolejność zgłoszeń,
  • na podstawie zgłoszeń zainteresowanych seniorów ( mieszkańców miasta Brodnicy), którzy składają deklarację uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez OSiR w Brodnicy oraz składają zaświadczenia o stanie zdrowia, pozwalającym na  czynny udział tworzone są 3 grupy zajęciowe,
  • każda grupa może liczyć do 40 osób,
  • w przypadku większej liczby zainteresowanych osób niż ustalony limit tworzone są listy rezerwowe, dodatkowe ustalenia składu grup odbywają się w miesiącu listopadzie ( w przypadku rezygnacji z zajęć osób wcześniej na nie zapisanych),
  • osoby zapisane do danej grupy, otrzymują informację zawierającą harmonogram zajęć,
  • w ramach nieodpłatnych zajęć jest także 1 godzina zajęć na kręgielni, określona także w harmonogramie,
  • harmonogram zajęć dla danej grupy ustalany jest po zamknięciu listy uczestników, harmonogram zajęć dostępny jest w siedzibie OSiR
  • osoby, które ukończyły 50 lat i są mieszkańcami Gminy Miasta Brodnicy, mogą korzystać z nieodpłatnych zajęć dla seniorów, o których mowa w pkt. 3,  pod warunkiem braku chęci uczestnictwa w nich określonej liczby osób które ukończyły 60 lat;

Osoby, które ukończyły 50 lat i są mieszkańcami Gminy Miasta Brodnicy, mogą korzystać z nieodpłatnych zajęć dla seniorów, o których mowa w pkt. 3,  pod warunkiem braku chęci uczestnictwa w nich określonej liczby osób które ukończyły 60 lat;

1. KORZYSTANIE Z KRĘGIELNI – STAWKA 10 ZŁ ZA 1 TOR,  ZA GODZ.
2. KORZYSTANIE Z SIŁOWNI PRZEZ OSOBY , KTÓRE UKOŃCZYŁY 60 ROK ŻYCIA – WYNOSI:

1)JEDNORAZOWE WEJŚCIE 6,00 ZŁ
2) KARNET 4 WEJŚCIA 15,00 ZŁ
3) KARNET 8 WEJŚĆ 25,00 ZŁ
4) KARNET 12 WEJŚĆ 40,00 ZŁ
5) KARNET BEZ LIMITU WEJŚĆ 70,00 ZŁ

3. KORZYSTANIE Z KORTU TENISOWEGO

1) KORT TENISOWY NR 1, 2 i 3 -   KWOTA 7,50 ZŁ ZA GODZ.
2) KORT NR 4 I 5 -  KWOTA 3,50 ZŁ ZA GODZ.

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BRODNICY DLA SENIORA TO:

1)ZAJĘCIA nieodpłatne fitness w ramach utworzonych grup i ustalonego harmonogramu,
2) ZAJĘCIA nieodpłatne na kręgielni w ramach utworzonych grup i ustalonego harmonogramu,